top of page

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ
(публічна оферта)

Україна, м. Київ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОЗЗІ ГРУП ХЕЛС» (ідентифікаційний код 44586615), юридична особа, що створена та діє згідно законодавства України, в особі директора Аганова Самвела Станіславовича, який діє на підставі Статуту, надалі у тексті – «Виконавець», з однієї сторони, та Фізична особа/законний представник фізичної особи, надалі у тексті «Замовник», з другої сторони, надалі разом «Сторони», а якщо вживається у однині «Сторона», уклали цей Договір про таке:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Даний Договір є публічним договором відповідно до ст. ст. 633, 634, 641 Цивільного кодексу України, а також цей Договір може бути договором, що укладений на користь третьої особи в розумінні ст. 636 Цивільного кодексу України.

1.1. Замовник – фізична особа, яка звернулась до Виконавця з метою отримання платних медичних та інших послуг (далі – послуги або медичні послуги). Цей Договір може бути укладений в інтересах неповнолітньої чи недієздатної особи за зверненням її законного представника. У разі, якщо безпосереднім отримувачем медичних
послуг оплачених у порядку, передбаченому цим Договором є неповнолітня або недієздатна особа, права та обов’язки, що передбачені цим Договором для Замовника, набуває його законний представник.
1.2. Публічна оферта – пропозиція Виконавця укласти даний Договір на визначених Виконавцем умовах, яка адресована необмеженому колу осіб.
1.3. Послуги (далі також – медичні послуги) – це платні медичні та інші послуги Медичного центру передбачені Прейскурантом, що надаються Замовнику відповідно до чинного законодавства України в сфері охорони здоров’я, в порядку та на умовах визначених затвердженими Виконавцем внутрішніми локальними документами Медичного центру, у тому числі, але не виключно інструкціями, положеннями, порядками, правилами внутрішнього розпорядку, клінічними маршрутами пацієнта тощо в межах виданої Виконавцю Ліцензії Міністерства охорони здоров’я України від 26.01.2024 № 136.
1.4. Акцепт – повне та беззастережне прийняття Замовником умов цього Договору, що здійснюється шляхом вчинення Замовником дій, визначених Договором. Цей Договір вважається укладеним між Виконавцем та Замовником без його подальшого підписання з моменту оплати Послуг. Договір є обов’язковим до виконання Замовником з моменту його акцепту (оплати Послуг).
1.5. Згода на обробку персональних даних – добровільне волевиявлення Замовника щодо надання дозволу на обробку його персональних даних.
1.6. Сторони Договору – Виконавець та Замовник.
1.7. Медичний центр – заклад охорони здоров’я Виконавця, в якому надаються медичні послуги, що знаходиться за адресою вказаною в розділі Контакти на веб-сайті Виконавця.
1.8. Веб-сайт Виконавця – www.doctorsam.ua


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Відповідно до умов цього Договору Виконавець зобов’язується надавати Замовникам, які своїми діями виявили намір приєднатись до Договору (здійснили акцепт цієї публічної оферти), медичні та інші послуги передбачені Прейскурантом, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити Послуги на умовах, визначених цим Договором.
2.2. Замовник зобов’язується приймати та своєчасно оплачувати Послуги відповідно до вимог цього Договору.
2.3. Порядок та особливості надання медичних послуг регламентується внутрішніми локальними документами, затвердженими Виконавцем, що діють у Медичному центрі.
2.4. Інший порядок оплати та надання Послуг у Медичному центрі Виконавця може бути врегульовано письмовими договорами, локальними нормативними документами, затвердженими Виконавцем.


3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість Послуг, що надаються Замовнику, визначається на підставі затвердженого Виконавцем Прейскуранту.
3.2. Сторони дійшли згоди, що за надання послуг Замовник здійснює оплату в розмірі, відображеному в Прейскуранті на момент оплати Послуг.
3.3. Оплата Послуг здійснюється у розмірі 100% передоплати в безготівковій формі в національній валюті України – гривні, шляхом онлайн оплати з використанням електронного платіжного засобу.
3.4. Оплата після надання медичних послуг Замовнику не повертається, крім випадків визначених чинним законодавством, рішенням Виконавця, або якщо медичні послуги не були надані не з вини Замовника.


4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Сторони зобов’язуються належним чином користуватись своїми правами та виконувати свої обов’язки, що випливають та прямо чи опосередковано пов’язані з цим Договором.

4.2. Замовник має право:
4.2.1. на запропонованих Виконавцем умовах приєднатися до цього Договору;
4.2.2. отримати Послуги відповідно до умов цього Договору та затверджених Виконавцем внутрішніх локальних документів, зокрема, але не виключно положень, правил внутрішнього розпорядку, порядків та інструкцій чи інших документів, що діють у Медичному центрі;
4.2.3. отримати повну інформацію про Послуги, що надаються за цим Договором.


4.3. Замовник зобов’язаний:
4.3.1. надати повну та достовірну інформацію щодо себе, стану свого здоров’я тощо;
4.3.2. оплачувати надані Виконавцем послуги в порядку і в строки, встановлені Договором;
4.3.3. прийняти замовлені та оплачені Послуги у визначений при записі (оформлення замовлення) день та час;
4.3.4. сприяти Виконавцеві у виконанні його зобов’язань за Договором, у випадках, в порядку та на умовах, передбачених цим Договором;
4.3.5. виконувати і дотримуватись умов цього Договору та затверджених Виконавцем внутрішніх локальних документів, зокрема, але не виключно положень, правил внутрішнього розпорядку, порядків та інструкцій чи інших документів, що діють у Медичному центрі;
4.3.6. надати Виконавцю інформацію та пояснення, що можуть бути необхідними для належного виконання Виконавцем своїх обов’язків за Договором.


4.4. Виконавець має право:
4.4.1. вимагати своєчасної оплати наданих Замовнику послуг відповідно до умов цього Договору;
4.4.2. вимагати виконання інших обов’язків Замовником згідно умов цього Договору;
4.4.3. відмовити у наданні послуг Замовнику, який перебуває в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння;
4.4.4. відмовити Замовнику в наданні Послуг у випадках: виявлення випадків надання Замовником недостовірної інформації про себе, якщо кваліфікація медичних працівників чи інших фахівців Виконавця, технічна оснащеність або інші причини не дозволяють надати Послуги Замовнику;
4.4.5. відмовити Замовнику в наданні Послуг у випадку не дотримання/не виконання Замовником умов цього Договору та затверджених Виконавцем внутрішніх локальних документів, зокрема, але не виключно положень, правил внутрішнього розпорядку, порядків та інструкцій чи інших документів, що діють у Медичному центрі;
4.4.6. у випадку непередбаченої відсутності медичного працівника чи іншого фахівця Виконавця перенести час та/або дату надання Послуги на іншу дату та/або час, або призначити іншого працівника для надання Послуг за цим Договором за згодою Замовника;
4.4.7. перенести час та/або дату надання Послуг у випадку виникнення аварій, несправностей, виходу з ладу обладнання, засобів зв’язку, відсутності електроенергії чи з інших поважних причин;
4.4.8. Виконавець має право на внесення змін до даного Договору, а також до Прейскуранту в односторонньому порядку;
4.4.9. відмовити у наданні Послуг, якщо Замовник не з’явився на прийом у погоджений час, чи запізнився більше ніж на 15 хвилин. При цьому оплата не повертається;
4.4.10. припинити та/або розірвати цей Договір відповідно до його положень.


4.5. Виконавець зобов’язаний:
4.5.1. погоджувати із Замовником дату та час надання Послуг згідно із графіком прийому медичних працівників та інших фахівців Виконавця та режимом роботи Виконавця;
4.5.2. забезпечити надання Замовнику послуг, передбачених цим Договором;
4.5.3. при наданні Послуг забезпечити збереження лікарської таємниці, конфіденційності, а також виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних»;
4.5.4. надавати Послуги у повній відповідності до умов цього Договору та чинного законодавства України.


5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Порядок та умови надання Послуг, тривалість прийому та інші особливості надання Послуг визначені затвердженими Виконавцем внутрішніми локальними документами, що діють та розміщені у Медичному центрі, у тому числі, але не виключно інструкціями, положеннями, порядками, правилами внутрішнього розпорядку, клінічними маршрутами пацієнта тощо.
5.2. Приєднуючись до умов цього Договору, Замовник підтверджує, що ознайомлений та погоджується з документами, зазначеними в п. 5.1. Договору, а також зобов’язується їх дотримуватись.


6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань згідно умов цього Договору, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладання цього Договору та які сторони не могли ані передбачити, ані попередити розумними заходами.
6.2. Обставинами непереборної сили сторони погодилися вважати: аварії, вихід з ладу обладнання, повені, землетруси, пожежі та інші стихійні лиха, війну, воєнні дії, акти тероризму; страйки, що відповідають вимогам законодавства, акти центральних органів державної влади, що знаходяться поза розумним контролем сторін (надалі – «Форс-мажор»).
6.3. У випадку виникнення обставин, визначених п. 6.2. цього Договору, сторона, що зазнала їх впливу, повинна негайно за допомогою будь-яких доступних засобів повідомити про такі обставини іншу сторону в максимально стислий строк направивши письмове Повідомлення про настання таких обставин (надалі - «Повідомлення про Форс-мажор»).
6.4. Повідомлення про Форс-мажор повинно містити вичерпну інформацію про природу обставин непереборної сили, час їх настання та оцінку їх впливу на можливість сторони виконувати свої зобов’язання за Договором та на порядок виконання зобов’язань за Договором, у випадку якщо це можливо.
6.5. Коли дія обставин, визначених п. 6.2. цього Договору, припиняється, сторона, що зазнала їх впливу, зобов’язана негайно, але в будь-якому випадку в строк не пізніше 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту коли сторона дізналась або повинна була дізнатися про припинення, письмово повідомити протилежну сторону про їх припинення. Таке Повідомлення повинно містити інформацію про час припинення дії таких обставин та вказівку на строк, протягом якого сторона виконає свої зобов’язання згідно умов цього Договору.
6.6. Наявність та строк дії обставин непереборної сили має бути належно підтверджено уповноваженим компетентним органом держави місця існування відповідних обставин.
6.7. У випадку, якщо сторона, що зазнала дії обставин непереборної сили, не направить або несвоєчасно направить Повідомлення про Форс-мажор, як це визначено п.п. 6.3, 6.4. цього Договору, така сторона втрачає право посилатися на обставини непереборної сили як на підставу для звільнення від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань згідно умов цього Договору.
6.8. У випадку настання обставин, визначених п. 6.2. цього Договору, строк виконання зобов’язань сторонами згідно умов цього Договору продовжується відповідно часу, протягом якого діють такі обставини.
6.9. У випадках, коли обставини, визначені в п. 6.2. Договору діють більше 3 (трьох) місяців, або коли при виникненні таких обставин стає очевидним, що такі обставини будуть діяти більше такого строку, будь-яка сторона має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку.
6.10. Сторони усвідомлюють, що даний Договір укладається у період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 року №64/2022 з подальшими змінами. Відповідно до листа Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 року №2024/02.0-7.1, військова агресія Російської Федерації проти України, яка стала підставою для введення військового стану в країні, є форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили), вони є надзвичайними та невідворотними.
6.11. З урахуванням обставин, викладених у п. 6.10. цього Договору, Сторони підтверджують свої наміри укласти даний Договір, а форс-мажорні обставини (воєнний стан), які тривають в Україні з 24.02.2022 року на день укладення Договору не перешкоджають Сторонам належним чином виконувати свої зобов’язання за даним Договором.


7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання умов цього Договору, Сторони несуть відповідальність на умовах та в порядку, передбачених чинним законодавством України.
7.2. Сторона, що порушила цей Договір, зобов’язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням іншій Стороні.
7.3. Сплата Стороною неустойки та відшкодування збитків, завданих порушенням цього Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір, якщо інше прямо не передбачено вимогами чинного законодавства України.
7.4. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну здоров’ю Замовнику в результаті:
7.4.1. невиконання/недотримання Замовником умов цього Договору та затверджених Виконавцем внутрішніх локальних документів, зокрема, але не виключно положень, правил внутрішнього розпорядку, порядків, інструкцій чи інших документів, що діють у Медичному центрі;
7.4.2. проведення Замовником лікування в інших лікарів/інших медичних закладах;
7.4.3. недотримання Замовником приписів та рекомендацій лікаря та/або інших порушень Замовником встановленого лікарем режиму;
7.4.4. надання Замовником недостовірної або неповної інформації про себе, стан свого здоров’я та інших даних, необхідних для надання медичних та інших послуг за цим Договором, у тому числі в медичній документації;
7.4.5. неявки чи несвоєчасної явки Замовника на заплановані візити чи контрольні огляди.
7.5. За порушення строків розрахунків за надані послуги, Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення виконання зобов’язань.
7.6. Виконавець не несе відповідальність за розголошення лікарської таємниці, конфіденційної інформації у разі передачі/надсилання такої інформації Замовником Виконавцю за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку.


8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Цей Договір підлягає регулюванню та тлумачиться відповідно до чинного законодавства України.
8.2. Замовник та Виконавець вживатимуть усіх заходів для вирішення спорів та розбіжностей, що виникають з цього Договору або прямо чи опосередковано пов'язані з ним, шляхом проведення дружніх переговорів.
8.3. У випадку недосягнення Сторонами згоди при вирішенні спорів шляхом переговорів, спір передається на розгляд суду у відповідності до вимог чинного законодавства України.
8.4. Жодна з Сторін не звільняється від своїх зобов'язань згідно цього Договору як при наявності будь-якого спору чи розбіжностей, так і у випадку передачі спірного питання на розгляд суду.


9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, УМОВИ ЙОГО ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ

9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його Акцепту Замовником та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
9.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом всього строку дії цього Договору, в тому числі й у випадках, коли після його укладення законодавством встановлено правила, що погіршують становище Сторін.
9.3. Виконавець має право в односторонньому порядку припинити дію цього Договору шляхом розміщення відповідного повідомлення на веб-сайті Виконавця. При цьому Виконавець не звільняється від обов’язку надати Послуги всім Замовникам, які здійснили попередню оплату Послуг до оприлюднення зазначеного в цьому пункті повідомлення про припинення цього Договору.
9.4. Виконавець має право в односторонньому порядку припинити дію цього Договору в разі порушення Замовником умов цього Договору, положень, правил внутрішнього розпорядку, порядків, інструкцій чи інших затверджених Виконавцем внутрішніх локальних документів, що діють у Медичному центрі.


10. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

10.1. Акцептуючи цей Договір, Замовник, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надає Виконавцю однозначну беззастережну згоду (дозвіл) на обробку персональних даних у електронній формі, у тому числі, але не виключно, по відкритих каналах зв’язку мережі Інтернет, з метою та в обсязі, що є необхідними для надання Послуг за цим Договором, а також забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, та підтверджує, що отримав повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних Виконавця, та що
повідомлений про свої права, як суб’єкта персональних даних, які визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», а також мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються.


11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

11.1. Виконавець зобов’язаний зберігати лікарську таємницю (у разі, якщо така стане відома у зв’язку із наданням Послуг за цим Договором) та не розголошувати інформацію про Замовника, без письмової згоди Замовника. Така інформація може бути надана третім особам без згоди Замовника виключно у передбачених законодавчими актами випадків.

12. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Даний Договір є публічною офертою-приєднанням. Відсутність підписаного Сторонами примірника Договору не є підставою вважати цей Договір не укладеним, в разі вчинення Замовником дій, що свідчать про прийняття умов цього Договору та його Акцепт.
12.2. Всі умови, викладені в цьому Договорі, є обов’язковими для Сторін. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір. 
12.3. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються вимогами чинного законодавства України.
12.4. З моменту Акцепту цього Договору всі попередні усні та/або письмові домовленості між Сторонами, що стосуються цього Договору втрачають силу.
12.5. Визнання недійсним будь-якого окремого положення цього Договору не є підставою для визнання недійсним цього Договору в цілому. В такому випадку Сторони замінюють недійсне положення адекватним та допустимим у правовому відношенні положенням.
12.6. Припинення (розірвання) цього Договору не скасовує будь-які невиконані зобов’язання жодної з Сторін, встановлені цим Договором, та не звільняє жодну з Сторін від відповідальності за невиконання своїх договірних зобов’язань.
12.7. У випадку зміни найменування Виконавця, прізвища, імені чи по батькові Замовника, адреси, банківських реквізитів, Сторона, для якої наступили вищевказані зміни, зобов’язана у триденний строк повідомити іншу Сторону.
12.8. Зміни до цього Договору вносяться Виконавцем в односторонньому порядку та оприлюднюються на офіційному веб сайті Виконавця.


РЕКВІЗИТИ
ТОВ «ФОЗЗІ ГРУП ХЕЛС»
Код ЄДРПОУ 44586615
Адреса: 02090, м. Київ, вул. Бутлерова Академіка, буд. 1

ПАТ «БАНК ВОСТОК»
UA793071230000026001010973457

bottom of page